Regulamin

Regulamin

 » O nas » Regulamin

§ 1. Organizacja pracy

 1. Siedziba żłobka mieści się w Lubinie 59-300, przy ulicy Kisielewskiego 25-26
 2. Żłobek sprawuje funkcję opiekuńczo- wychowawczo -edukacyjną nad dziećmi w wieku do 3 roku życia.
 3. Żłobek zapewnia profesjonalną opiekę, zabawy stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka oraz dostosowane do wieku i możliwości zajęcia edukacyjne, plastyczne, ruchowe, taneczne, twórcze i tematyczne oraz szerokie zaplecze literatury dziecięcej.
 4. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi w swoich oddziałach w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach:
  1. Lubin, ul. Kisielewskiego 6:30 – 16:30,
  2. Lubin, ul. Bema 7:00-16:00,
  3. Chocianów, ul. Wesoła 7:00-16:00.

  w zadeklarowanych porach
 5. Podpisanie umowy ze żłobkiem jest równoznaczne z akceptacją Statutu oraz regulaminu.
 6. W dni wolne ustawowo od pracy Żłobek nie prowadzi działalności. O dodatkowych dniach wolnych od pracy Żłobka w ciągu roku, Rodzice/Opiekunowie informowani są nie później niż do końca m-ca grudnia roku poprzedzającego.
 7. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za zniszczenia ubrań powstałe w wyniku zabawy i podczas zajęć prowadzonych w Żłobku i na placu zabaw,
  2. za rzeczy osobiste przyniesione do Żłobka, w tym rzeczy drogocenne, wartościowe,
  3. za zatajenie istotnych informacji dotyczących rozwoju i zdrowia dziecka oraz za ujemne następstwa zatajenia takich informacji przez Rodzica, mogących  mieć wpływ na zagrożenie stanu zdrowia i życia dziecka lub innych dzieci  przebywających w Żłobku. Zatajenie przez Rodziców/Opiekuna powyższych  informacji wyłącza winę Żłobka w nadzorze nad dzieckiem.
 8. Zabrania się przynoszenia do Żłobka:
  1. ostrych, niebezpiecznych przedmiotów,
  2. zabawek składających się z małych ruchomych, elementów,
  3. rzeczy wartościowych (także drogich zabawek, biżuterii).
 9. Żłobek zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie, dostarczane przez sprawdzoną firmę zewnętrzną – CATERING. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi oraz normami żywienia Dzieci w wieku do lat 3.

§ 2. Rekrutacja

 1. Rekrutacja trwa od 1 lutego do wyczerpania wolnych miejsc.
 2. W ciągu roku kalendarzowego dzieci mogą być przyjmowane do placówki jeśli są wolne miejsca.
 3. W przypadku dużej ilości chętnych o kolejności przyjęcia dziecka decyduje miejsce na liście oczekujących.
 4. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w żłobku jest zapoznanie się ze statutem oraz  regulaminem żłobka, złożenia karty zgłoszeniowej, wymaganych zaświadczeń, podpisania upoważnień, uiszczenie opłaty wpisowej, podpisanie umowy oraz regularne opłacanie czesnego.
 5. Rezerwacji miejsca w żłobku dokonać można poprzez wpłacenie opłaty wpisowej, nie później niż 7 dni od dnia otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do żłobka. W innym przypadku rezerwacja miejsca wygasa, a wolne miejsce proponowane jest następnym, zainteresowanym Rodzicom/Opiekunom.
 6. Rodzice/Opiekunowie dzieci, które od września idą do przedszkola mają obowiązek poinformować o tym fakcie do końca marca.
 7. Zgodnie z powyższym Rodzice/ Opiekunowie powinni zadeklarować do kiedy dziecko będzie uczęszczać do placówki.

§ 3. Obowiązki Żłobka

 1. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, która jest pozytywnie nastawiona i przepełniona cierpliwością do swojej pracy z dziećmi.
 2. Żłobek stwarza warunki do uczestnictwa dzieci w realizowaniu się oraz wypowiadaniu, w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.
 3. Organizacja dnia określana jest przez ramowy plan dnia, który może być dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka. Jest on umieszczony na stronie internetowej (www.serduszkolandia.pl) oraz tablicy informacyjnej dla Rodziców/Opiekunów określa on godziny posiłków, odpoczynku i zajęć prowadzonych w żłobku.
 4. Realizację zajęć edukacyjno– wychowawczo- rozwojowych w pomieszczeniach Żłobka i na placu zabaw w oparciu o ROCZNY PLAN PRACY.
 5. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, uroczystości).
 6. Dla urozmaicenia pobytu dzieci w placówce proponujemy w okresie wiosenno- letnio -jesiennym zabawy na placu zabaw, spacery dla starszej grupy dzieci (od -5 st. do +25 st.), spotkania z ciekawymi ludźmi jak również interesujące gry i zabawy.
 7. Zadaniem personelu jest zapewnienie dziecku właściwej opieki, pomoc w codziennej higienie, usługi pielęgnacyjne, karmienie.
 8. Rodzice/Opiekunowie zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu zdrowia dziecka podczas jego pobytu w żłobku i mają obowiązek odebrać chore dziecko z placówki w ciągu 60 minut. W innym przypadku personel wzywa współpracującego z placówką lekarza lub pogotowie ratunkowe jeżeli wymaga tego stan zdrowia dziecka. Koszt wizyty ponoszą Rodzice/Opiekunowie.
 9. Personel żłobka nie jest upoważniony do podawania dzieciom lekarstw z wyjątkiem sytuacji, kiedy zostanie przez Rodziców/Opiekunów złożone stosowne oświadczenie (w przypadku stałego brania leków).
 10. Żłobek zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają dzieci. Wyposażenie Żłobka spełnia standardy bezpieczeństwa i higieny, posiada niezbędne odbiory oraz atesty.
 11. Żłobek zapewnia miejsce dla każdego dziecka na rzeczy osobiste (pieluchy, smoczki, ubranka na zmianę). Przechowywane są one w osobnych szafkach, oznaczonych znaczkiem oraz opisanych imieniem dziecka.
 12. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności - niezależnych od żłobka ani Rodziców, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie placówki bądź wynikiem, których jego działanie zostanie zawieszone żłobek zobowiązuje się do spełnienia oraz przestrzegania wyznaczonych obostrzeń, a także wszelkich wytycznych.

§ 4. Obowiązki Rodziców/Opiekunów

 1. Zapoznania się z treścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych na portalach społecznościowych oraz tablicy ogłoszeń dla Rodziców/Opiekunów.
 2. Przestrzegania rozkładu dnia i zarządzeń dyrektora żłobka.
 3. Terminowego uiszczania opłat.
 4. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka
 5. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia dziecku podpisanej wyprawki, która obejmuje:
  • Butelkę ze smoczkiem lub kubek niekapek (jeśli dziecko używa);
  • Szczoteczkę do zębów z osłonką i pastę;
  • Pieluchy (jeżeli dziecko takowych używa) i mokre chusteczki;
  • Smoczek z zawieszką (jeśli dziecko używa);
  • Obuwie zmienne/skarpetki z podeszwą antypoślizgową;
  • Ubranie na zmianę
  • Śliniaczek gumowy
  • Ulubiona Przytulanka do zasypiania

  Natomiast do szatni prosimy:
  • Nakrycie głowy adekwatne do pory roku
  • Obuwie zmienne z podeszwą antypoślizgową/kalosze lub inne nieprzemakalne na podwórko,
  • Okrycie wierzchnie stosownie do pogody (w czasie jesienno-zimowym: czapka, szalik, rękawiczki, kurtka, buty zmienne).
 6. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani przyprowadzać zdrowe dziecko, oraz  poinformować Personel żłobka o stanie zdrowia w momencie przyprowadzenia go do placówki.
 7. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte, żeby nie stwarzać zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby. W przypadku stwierdzenia u Dziecka choroby zakaźnej, Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie żłobka.
 8. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub numeru telefonu Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie żłobek.
 9. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania oraz odbierania dzieci w wyznaczonych godzinach. W przypadku, kiedy dziecko będzie odbierane przez inne pełnoletnie osoby, należy złożyć stosowne oświadczenie z danymi osoby upoważnionej. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko.
  W przypadku stwierdzenia, że Rodzic lub wskazany Opiekun, co do którego zachodzi obawa, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne) dziecko pozostaje w żłobku do momentu przybycia zawiadomionej przez placówkę innej uprawnionej osoby do odbioru dziecka.

§ 5.  Opłaty za usługi świadczone w żłobku

Usługi świadczone przez Żłobek są odpłatne i Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do pokrywania ich:

 1. Wpisowe/rezerwacyjne w kwocie 200.00 zł za dziecko – bezzwrotna, jednorazowa opłata wnoszona w dniu zapisania dziecka do Żłobka.
  Drugie dziecko wpisowe GRATIS.
 2. Czesne co miesięczne płatne jest przez okres trwania umowy:
  1. Z dofinansowaniem
   • Lubin 300.00 zł z dodatkowymi zajęciami plus opłata za wyżywienie,
   • Chocianów 250.00 zł dodatkowymi zajęciami plus opłata za wyżywienie.

   Uzyskać można dofinansowanie po spełnieniu warunków określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Lubinie z 2018 roku oraz Gminy Chocianów z 2019 roku:
   • dzieci powinny być zameldowane w Gminie Miejskiej Lubin, bądź w Gminie Chocianów,
   • obydwoje Rodziców (w tym Rodzic samotnie wychowujący) lub Opiekunowie prawni pracują,
   • złożyć pit 36 bądź 37  z potwierdzeniem złożenia go tzw. UPO, lub pieczątka z Urzędu Skarbowego.
  2. Bez dofinansowanie wynosi: 650.00 zł z dodatkowymi zajęciami plus opłata za wyżywienie
  3. W przypadku rodzeństwa czesne za jego pobyt będzie pomniejszone o 20% od kwoty czesnego (z dofinansowanie, bądź bez dofinansowania) z dodatkowymi zajęciami plus opłata za wyżywienie.
 3. Czesne jest jednakowe w każdym miesiącu niezależnie od przerwy świątecznej, dni ustawowo wolnych od pracy oraz „długich weekendów”. Opłata w tym przypadku jest wydatkowana na utrzymanie lokalu i personelu.
 4.  Wyżywienie – płatne z GÓRY w zależności od  ilości dni roboczych w danym miesiącu
  1. Lubin
   • 13.00 zł - dzienne stawka żywieniowa 
   • 14.50 zł - dieta
  2. Chocianów
   • 14.00 zł - dzienne stawka żywieniowa
   • 14.50 zł - dieta

  *W przypadku nieobecności dziecka Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani powiadomić Żłobek dzień wcześniej sms-em pod numerem 794 666 880. Wówczas od drugiego dnia nieobecności zostanie odliczona opłata za wyżywienie. W innej sytuacji odpisy nie będą uznawane.
  *Odliczenie następuje w miesiącu następnym.
 5. Za pozostawienie dziecka po godzinach funkcjonowania placówki naliczana będzie opłata w wysokości 30.00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 6. Czesne jest płatne co miesiąc, bezpośrednio w placówce bądź na konto, w dniach:
  1. od 1 do 5- ul. Bema, Lubin (nr konta: 63 1140 2004 0000 3902 7971 5263)
  2. od 5 do 10 - ul Kisielewskiego, Lubin ( nr konta: 12 1140 2004 0000 3402 7971 5262)
  3. od 5 do 10 – ul. Wesoła, Chocianów  (nr konta: 20 1140 2004 0000 3302 7971 5264)

  w tytule: IMIĘ i NAZWISKO Serduszka
 7. W sytuacji, kiedy niemożliwe jest uiszczenie opłaty miesięcznej w wyznaczonym terminie Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia żłobka o zaistniałej sytuacji i wspólnym ustaleniu rozwiązania.
 8. Żłobek zastrzega sobie możliwość podwyższenia opłat za świadczone usługi w przypadku wzrostu opłat cateringu oraz mediów (gaz, energia elektryczna, obsługa administracyjna).
 9. Nieobecność Maluszka w placówce nie zwalnia od obowiązku uiszczania stałej opłaty miesięcznej, która jest gwarancją zachowania miejsca.

§ 6.  Monitoring

 1. Monitoring jest prowadzony na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności:
  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej zwane także rozporządzeniem lub RODO.
  2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1000, dalej zwanej ustawą lub u.o.d.o.)
  3. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (  tekst jednolity  U  z 2019 roku, poz.409) g)Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych,
 2. Monitoring obejmuje: wejście główne, szatnie, jadalnie, sale, biuro, teren dookoła budynku, parking.
 3. Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń sanitarno-higienicznych, zmywalni, pomieszczeń gospodarczych, socjalnych.
 4. Administratorem systemu monitoringu jest Żłobek SERDUSZKOlandia.
 5. Celem instalacji monitoringu jest:
  1. zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i pracowników,
  2. ochrona mienia,
  3. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
 6. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator).
 7. Kamery monitoringu znajdują się na zewnątrz i wewnątrz budynku.
 8. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważnieni są: Dyrektor Żłobka oraz osoby i służby które otrzymały pisemną zgodę Dyrektora.
 9. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 10. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
 11. Dane pochodzące z nagrań monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 12. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe dzieci, pracowników i innych osób, których  w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Żłobek SERDUSZKOlandia, przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż około 2 tygodnie od dnia nagrania. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 13. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynku oraz na bramie wjazdowej.
 14. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 15. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Żłobka SERDUSZKOlandia  lub w przypadku jego nieobecności przez osobę której powierzono zastępstwo.

§ 7.  Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r.
 2. Żłobek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez wcześniejszego informowania stron. Jeśli owe zmiany wymuszą konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas podpisanych umowach, strony zostaną o tym fakcie poinformowane.
 3. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między żłobkiem, a Rodzicem/Opiekunem.